Pn-Pt Godz. tel. 08:00-16:00

+48 504 605 666

 
 
 
 

Jakich towarów nie wolno przewozić?

Expresspaczkowy.pl odmawia zawarcia umowy lub może odstąpić od jej wykonania, jeżeli przesyłka zawiera towary lub rzeczy, które zostały wyłączone z przewozu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także, gdy przesyłka zawiera towary lub rzeczy uznane przez Przewoźników, GLS i DPD za wyłączone z przewozu:

Dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem GLS

 1. rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
 2. rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
 3. gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
 4. dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
 5. telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
 6. rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
 7. przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
 8. rzeczy przewożone pod plombą celną,
 9. żywe zwierzęta i rośliny,
 10. towary wymagające temperatury kontrolowanej,
 11. rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 12. produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,
 13. rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
 14. materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,
 15. zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
 16. organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
 17. rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
 18. instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
 19. rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
 20. towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
 21. produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,rzeczy lub przesyłki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Dla przesyłek wysłanych za pośrednictwem DPD:

DPD Polska odmawia przyjęcia do obsługi spedycyjnej albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli: 

1. przesyłki zawierają rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;

 1. 2. przesyłka zawiera narkotykileki lub środki psychotropowe, próbki medyczne, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 2. 3. przesyłki zawierają żywe rośliny i zwierzęta;
 3. 4. przesyłka zawiera wyroby tytoniowe w jakiejkolwiek ilości;
 4. 5. przesyłka zawiera alkohol w jakiejkolwiek ilości;
 5. 6. przesyłka zawiera futra, skóry, kamizelki kuloodporne;
 6. 7. przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
 7. 8. przesyłka zawiera żywność (np. słoiki lub opakowania zawierające ciecze, które mogą ulec pęknięciu lub uszkodzeniu w transporcie lub produkty, które mogą ulec zepsuciu w transporcie;
 8. 9. przesyłka zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego;
 9. 10. przesyłka zawiera substancje płynne, w tym: farbykleje, zbiorniki, beczki, substancje ADR, żywność, środki czystości;
 10. 11. przesyłka zawiera części samochodowe: silniki, akumulatory, skrzynie biegów, napinacze pasów bezpieczeństwa;
 11. 12. przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 12. 13. przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 13. 14. przesyłka zawiera dzieła sztukiantyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, karty kredytowe lub płatnicze, zbywalne papiery wartościowe, banderole, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
 14. 15. przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
 15. 16. przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
 16. 17. przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;
 17. 18. przesyłka nie ma sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne.