Pn-Pt Godz. tel. 08:00-16:00

+48 504 605 666

 
 
 
 

Nowy regulamin obowiązujący od 14-07-2014

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.Regulamin określa warunki wykonania usług transportu oraz doręczenia przesyłek w ruchu międzynarodowym, jak i na terenie Polski, między firmą APJ Partners Joanna Rogala Cicha 4 06-200 Maków Mazowiecki będącą pośrednikiem Firmy DPD Polska Sp. z o.o., oraz Firmy GLS Poland Sp. z o.o. zwanych dalej Przewoźnikami, a jej klientami zwanymi dalej Zleceniodawcami oraz Odbiorcami.

2.Zamówienie przez klienta usługi transportu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu Firmy DPD Polska Sp. z o.o., www.dpd.com.pl oraz Firmy GLS Poland Sp. z o.o., www.gls-group.eu.  

a. regulamin DPD Polska www.dpd.com.pl

b. regulamin GLS Polska https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin

3.Określenia użyte w dalszych częściach regulaminu, rozumieć należy następująco:

a. Adres – oznaczenie adresata przesyłki oraz miejsca doręczenia wskazanego przez nadawcę 

b. Adresat – podmiot określony przez nadawcę jako odbiorca przesyłki 

c. Doręczenie – wydanie przesyłki adresatowi , a w przypadkach określonych prawem także innej osobie

d. Nadanie – polecenie doręczenia przesyłki

e. Nadawca – osoba, która przekazuje przesyłkę Przewoźnikowi w celu wykonania usługi kurierskiej.

f. Odbiorca – osoba, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika.

g. Przewoźnik – zewnętrzna wyspecjalizowana firma kurierska, której przedmiotem jest świadczenie usług  krajowych w zakresie przewożenia i doręczania przesyłek oraz usług międzynarodowych.

 • DPD Polska Sp. z o. o(Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421.

 • General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki 62-052, ul. Tęczowa 10, Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000005009, NIP 7851561831, Regon: 152191574.

h. Klient – jednostka posiadająca nr klienta, osoba fizyczna lub prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej zlecająca usługę Operatorowi

i. Klient indywidualny – jednostka, która z góry dokonuje płatności za wykonanie usługi na stronie internetowej  www.expresspaczkowy.pl

j. Przesyłka – różnego rodzaju paczki, koperty, palety i inne przesyłki objęte usługą w ramach jednego dowodu nadania

k. List przewozowy – dokument stanowiący pisemne potwierdzenie zlecenia usługi kurierskiej i zawarcia umowy w tym przedmiocie

l. Zleceniodawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie u Operatora na wykonanie usługi kurierskiej. Zleceniodawcą może być Nadawca/ Odbiorca lub osoba trzecia.

§ 2.

Zamawianie usługi

1. Operator w ramach usługi zobowiązuje się do udostępnienia Klientom usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez przewoźników

2. Zamawianie usługi odbywa się po przez stronę internetową www.expresspaczkowy.pl.

3. W celu zlecenia wykonania usługi zleceniodawca: - dokonuje rejestracji a następnie loguje się na stronie  www.expresspaczkowy.pl, - wypełnia formularz z wszelkimi wytycznymi w celu prawidłowego zamówienia przesyłki, - wybiera usługę Przewoźnika, z której chce skorzystać, - zatwierdza usługę dokonując płatności.

4. Zleceniodawca odpowiada za prawidłowe przekazanie danych Przewoźnikowi w celu wykonania usługi.

5. Wysłane zamówienie do wybranego przewoźnika jest weryfikowane i realizowane według możliwości serwisowych przewoźnika.

6. Zlecenie wykonania Usługi przez Operatora jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień regulaminów Przewoźników, z którymi współpracuje Operator, a ich wykaz dostępny jest na stronie internetowej  www.expresspaczkowy.pl

7. W związku ze zleceniem Usługi, Zleceniodawca powinien postępować zgodnie z Regulaminem Przewoźnika w celu umożliwienia mu wykonania Usługi Przewoźnika.

8. Zleceniodawca odpowiada za wybór Przewoźnika i prawidłowość danych przekazanych Przewoźnikowi w celu wykonania usługi kurierskiej, ponieważ usługi kurierskie odbywają się zgodnie z regulaminem Przewoźnika, Przewoźnikowi przysługuje prawo do weryfikacji każdej przesyłki pod względem wagi oraz rozmiarów. W przypadku stwierdzenia, że zadeklarowane przez Zleceniodawcę dane przesyłki (waga bądź gabaryty) są niezgodne ze stanem rzeczywistym Przesyłki, usługa kurierska zostanie wykonana, jednakże Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkowymi opłatami, które zgodnie z cennikiem lub regulaminem Przewoźnika odpowiadają rzeczywistej wadze lub rozmiarowi przesyłki. 

9. Zleceniodawca zostanie powiadomiony na adres e-mail podany w trakcie zakładania konta o przyjęciu realizacji usługi kurierskiej. Wraz z tym powiadomieniem Zleceniodawca otrzyma wygenerowany przez Expresspaczkowy list przewozowy i/lub etekietę (DPD). Zleceniodawca drukuje te dokumenty i przekazuje Przewoźnikowi podczas odbioru przesyłki przed przystąpieniem przez Przewoźnika do wykonania usługi kurierskiej. 

§ 3.

Przesyłka

1. Zleceniodawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę kurierowi Firmy DPD, bądź kurierowi Firmy GLS w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

2. Według Przewoźników przesyłka rozumiana jest jako:

Wymagania DPD Polska dotyczące parametrów przesyłek

Standardowa paczka krajowa

 • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 50kg
 • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuższy bok)
 • Wysokość + szerokość + długość = 300 cm.
 • Paczka o kształcie prostopadłościanu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element.

  Standardowa paleta krajowa 

 • Maksymalna waga palety - 500 kg
 • Maksymalne wymiary podstawy palety - 80 cm x 120 cm
 • Maksymalna wysokość ładunku  (razem z paletą) = 180cm
 • Paleta, gdzie towar nie wystaje poza jej obrys
 • Towar zapakowany na palecie ma kształt prostopadłościanu

Standardowa paczka międzynarodowa w serwisie DPD Classic

 • Maksymalna waga jednej paczki w przesyłce: 31,5 kg
 • Maksymalna długość: 175 cm (najdłuzszy bok)
 • Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekroczyć 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki (2x długość + 2x szerokość + wysokość = 300 cm)
 • Paczka o kształce prostopadłościanu lub sześcianu, z którego nie wystaje żaden ponadwymiarowy element 
 • List przewozowy powinien być umieszczony na górnej powierzchni paczki

Paczka niestandardowa w serwisie krajowym i międzynarodowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków)

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/ opakowanie o regularnych kształtach
 • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp
 • Opony, jeśli są zapakowane niezgodnie z wytycznymi DPD Polska
 • Paczka, której maksymalna długość przekracza 175 cm (jednakże nie dłuższa niż 250 cm)
 • Paczka składająca się z dwóch części połączonych w jedną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy

Paleta niestandardowa w serwisie krajowym (spełniająca minimum jeden z poniższych warunków)

 • Paleta o wymiarach podstawy mniejszych niż paleta euro, czli mniej niż 120 x 80 cm
 • Paleta, gdzie towar na niej zapakowany ma nieregularne kształty, nie stanowi prostopadłościanu
 • Paleta o tzw. dużym AGD, np. pralka, lodówka, zmywarka

Wszystkie paczki zapakowane w opakowania firmowe DPD są paczkami standardowymi. Za opakowanie firmowe DPD uznaje się: koperty tekturowe, foliopaki oraz firmowe opakowania kartonowe opatrzone logo DPD.

Waga gabarytowa

waga gabarytowa = (wysokość (cm) x długość (cm) x szerokość (cm)) / 6000

 

Wymagania GLS Poland dotyczące parametrów przesyłek

Przesyłka może:

 • mieć 200 centymetrów długości,
 • mieć 80 centymetrów szerokości,
 • mieć 60 centymetrów wysokości,
 • ważyć 50 kilogramów w obrocie międzynarodowym.

Suma obwodu i najdłuższego boku paczki nie może przekraczać 3 metrów. Obliczamy ją sumując: 1 x najdłuższy bok plus 2 x wysokość plus 2 x szerokość.

Możliwe jest także wysłanie przesyłki Small Parcel o maksymalnych wymiarach 40 x 23 x 3 cm oraz wadze nieprzekraczającej 2 kg. 

Paczka NTT - paczka niestandardowa

 • Paczka o kształcie cylindrycznym, okrągłym, owalnym np. tuba, wałek z tkaniną
 • Paczka o nieregularnych kształtach, w tym paczki, które nie są zapakowane w karton/ opakowanie o regularnych kształtach
 • Paczka z wystającymi elementami lub owinięta w materiał uniemożliwiający swobodne przesuwanie po sorterze takie jak guma, itp
 • Paczka składająca się z dwóch części połączonych w jedną całość np. za pomocą folii stretch, taśmy

3. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Zleceniodawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:

a) być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;

b) być odpowiednio wytrzymałe;

c) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;

d) być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tą i inne przewożone przesyłki.

4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

5. Zleceniodawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana, opisana w liście przewozowym i nadaje się do transportu.

§ 4.

Ubezpieczenie 

1. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, Zleceniodawca zobowiązany jest do zadeklarowania w liście przewozowym rzeczywistej ich wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki.

DPD Polska 

 • Za przesyłkę szczególnie wartościową uważa się każdą rzecz o wartości jednostkowej przewyższającej 5000 złotych lub paczkę o wartości przewyższającej tę kwotę. Ponadto Zleceniodawca zobowiązany jest do dokonania opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przesyłek szczególnie wartościowych. Jednocześnie w ramach opłaty z tytułu dodatkowej ochrony DPD zapewnia ubezpieczenie przesyłki do wartości podanej na liście przewozowym. Przesyłka taka jest objęta ochroną ubezpieczeniową od momentu zadeklarowania wartości przesyłki na liście przewozowym pod warunkiem uiszczenia opłaty z tytułu dodatkowej ochrony przez Zleceniodawcę. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zadeklaruje wartości przesyłki w sposób opisany powyżej należy rozumieć, iż rzeczywista i całkowita wartość takiej przesyłki w żadnym razie nie przekracza kwoty 5000 złotych.

GLS 

 • AddOnInsurance-Service - ubezpieczenie na kwotę 6000 zł zawarte w cenie przesyłki

2. Rzeczy łatwo ulegające uszkodzeniom, takie jak: wyroby szklane, porcelana, wyroby ceramiczne urządzenia elektroniczne komputery i części komputerowe monitory i telewizory, urządzenia AGD, RTV, tunery satelitarne, żarówki, świetlówki Inne mogące w łatwy sposób ulec zniszczeniu mogą być przewożone na wyraźne życzenie i odpowiedzialność klienta, jednak nie będą ubezpieczone i w przypadku uszkodzenia przesyłki nie będzie można się ubiegać o odszkodowania.

§ 5.

 Towary wyłączone z przewozu

 

Expresspaczkowy.pl odmawia zawarcia umowy lub może odstąpić od jej wykonania, jeżeli przesyłka zawiera towary lub rzeczy, które zostały wyłączone z przewozu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także, gdy przesyłka zawiera towary lub rzeczy uznane przez Przewoźników, GLS i DPD za wyłączone z przewozu:

Dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem GLS

 1. rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
 2. rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
 3. gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
 4. dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
 5. telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
 6. rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
 7. przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
 8. rzeczy przewożone pod plombą celną,
 9. żywe zwierzęta i rośliny,
 10. towary wymagające temperatury kontrolowanej,
 11. rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 12. produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,
 13. rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
 14. materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,
 15. zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
 16. organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
 17. rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
 18. instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
 19. rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
 20. towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
 21. produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,rzeczy lub przesyłki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Dla przesyłek wysłanych za pośrednictwem DPD:

DPD Polska odmawia przyjęcia do obsługi spedycyjnej albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli: 

1. przesyłki zawierają rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;

 1. 2. przesyłka zawiera narkotykileki lub środki psychotropowe, próbki medyczne, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 2. 3. przesyłki zawierają żywe rośliny i zwierzęta;
 3. 4. przesyłka zawiera wyroby tytoniowe w jakiejkolwiek ilości;
 4. 5. przesyłka zawiera alkohol w jakiejkolwiek ilości;
 5. 6. przesyłka zawiera futra, skóry, kamizelki kuloodporne;
 6. 7. przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
 7. 8. przesyłka zawiera żywność (np. słoiki lub opakowania zawierające ciecze, które mogą ulec pęknięciu lub uszkodzeniu w transporcie lub produkty, które mogą ulec zepsuciu w transporcie;
 8. 9. przesyłka zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego;
 9. 10. przesyłka zawiera substancje płynne, w tym: farbykleje, zbiorniki, beczki, substancje ADR, żywność, środki czystości;
 10. 11. przesyłka zawiera części samochodowe: silniki, akumulatory, skrzynie biegów, napinacze pasów bezpieczeństwa;
 11. 12. przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 12. 13. przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 13. 14. przesyłka zawiera dzieła sztukiantyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, karty kredytowe lub płatnicze, zbywalne papiery wartościowe, banderole, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
 14. 15. przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
 15. 16. przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
 16. 17. przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;
 17. 18. przesyłka nie ma sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne.

§ 6.

Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora

1. Operator ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie oferowanych usług przez expresspaczkowy.pl tj. przyjęcie zlecenia na usługi kurierskie od zleceniodawcy i przekazanie danych do odbioru wybranemu przwoźnikowi.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nie swoje działania:

2.1 Za działania Zleceniodawcy, w tym wybór przewoźnika lub podanie nieżetelnych danych dotyczących przesyłki, brak nadania przez zleceniodawcę przewoźnikowi przesyłki w celu wykonania zamówionej usługi kurierskiej.

2.2 Za działania przewoźnika, w tym niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi kurierskiej.

2.3 Za działanie adresata, w tym za przyjęcie lub odmowę przyjęcia przez niego przesyłki lub zapłatę, bądź brak zapłaty kwoty należnej przy doręczeniu przesyłki za pobraniem.

 

§7.

Zobowiązania i odpowiedzialność Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu podany na liście przewozowym adres, który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy odbiorcy. 

2. Zleceniodawca jest zobowiązany wydać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

3. Przesyłki, które ze wzglądu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Zleceniodawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu spełniającym wymogi Przewoźników. Opakowanie powinno miedzy innymi:

- być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;

- być odpowiednio wytrzymałe - uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;

- być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np. OSTROŻNIE SZKŁO, „GÓRA/DÓŁ, itp.

- pozbawione zabezpieczeń mogących uszkodzić te i inne przewożone przesyłki.

4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

5. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy odbywa się na podstawie przekazania przesyłki przewoźnikowi z wygenerowanymi dokumentami przwozowymi (etykieta i protokół) który zleceniodawca zobowiązany jest wydrukować ze swojego konta u Operatora ( wymóg DPD- drukuje nadawca), lub dopilnować prawidłowego oklejenia etykietami przez kuriera GLS (drukuje GLS) . Kopię listu przewozowego zatrzymuje Nadawca.

§ 8.

Płatności i rozliczenia

Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem: automatycznych i bezpiecznych płatności DotPay S. A. , w momencie składania zamówienia – tę metodę zalecamy ze względu na szybkość księgowania, transfery i przelewy zazwyczaj księgowane są automatycznie, rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem firmy PayPal . Przekaz pocztowy tradycyjny lub zwykły przelew bankowy księgowane są przez Dotpay S.A. ok. 24h – 72h zależnie od banku.   

a) anulowanie niezrealizowanego zlecenia w DPD wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 5 PLN od każdej przesyłki.

b) anulowanie niezrealizowanego zlecenia w GLS wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 12,30 PLN od każdej przesyłki

§ 9.

Zasady korzystania z usługi COD

1. Kurier pobiera należność w gotówce od odbiorcy.

2. W momencie, kiedy odbiorca odmówi przekazania kwoty pobrania, przesyłka nie zostanie przekazana odbiorcy. Mimo tego usługę uważa sie za wykonaną. 

3. Aby skorzystać z usługi COD należy w opcjach wysyłki wybrać: "pobranie" oraz podać dokładną kwotę pobrania. Kwota pobrania zostanie zwrócona w takiej kwocie jaka została określona przez Zleceniodawcę w formularzu zamówienia usługi. Kwota pobrania przelewana między 7 a 10 dni roboczych po doręczeniu przesyłki.

§ 10.

Reklamacje

 

Postępowanie reklamacyjne DPD Polska

1. Reklamacje związane z: zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje Centrala DPD Polska, należy wypełnić formularz reklamacyjny na stronie www.dpd.com.pl

2. Reklamacje związane z nienależytym wykonaniem usługi bądź opóźnieniem należy zgłosić drogą mailową Operatorowi.

3. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:

a) Zleceniodawca;

b) Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń; z zastrzeżeniem lit c);

c) Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem zwanym dalej Reklamującym.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do rozpatrzenia jego reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez DPD.

5. Prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszelkich należności, opłat, kosztów i innych wydatków poniesionych przez DPD z zachowaniem warunków, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

6. Reklamacje zgłoszone po terminie, o którym mowa w ustępie 3, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:

a) nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który nalezy przesłać ewentualne odszkodowanie;

b) tytuł reklamacji;

c) udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości : - w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub - kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów lub - faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana ;

d) potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);

e) udokumentowaną kwotę roszczenia;

f) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;

g) wykaz załączonych dokumentów;

h) kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności Zleceniodawcy lub Odbiorcy przez przedstawiciela DPD, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;

i) podpis Reklamującego,

j) dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.

8. Po rozpatrzeniu reklamacji Centrala lub Ubezpieczyciel w imieniu DPD w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:

a) określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania;

b) uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.

9. Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych zobowiązań wobec DPD.

10. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez DPD lub Ubezpieczyciela w imieniu DPD, albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnej reklamacji.

 

Postępowanie reklamacyjne GLS

1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania Umowy o świdczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia paczki bez zastrzeżeń. Nie dotyczy to roszczeń, z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzeń przesyłki, zgłoszonych Operatorowi przez Odbiorcę, na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia paczki, pod warunkiem jednak, że Klient udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia paczki do przemieszczania do chwili jej wydania. 

2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o świadczenie usług może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złozone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji. 

3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 30 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji.

4. Jeżeli z reklamacją wystepuje inna osoba niż Klient, który zlecił usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw albo pełnomocnictwo. 

5. Reklamacja powinna zawierać:

a) oznaczenie firmy, adres reklamującego oraz numer rachunku bankowego, na który nalezy przesłać ewentualne odszkodowanie,

b) kwotę roszczenia wraz z uzasadnieniem,

c) odpowiednie dokumenty uzasadniające wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT zakupu lub kopia potwierdzenia za zgodność z oryginałem, kalkulacja kosztów wytworzenia, inne dokumenty potwierdzające wysokość roszczenia),

d) kopię PN,

e) kopię protokołu o stanie przesyłki/ kopię protokołu szkody. 

Operator może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności przesłania dowodu uiszczenia opłaty za Usługi. 

6. Jeżeli reklamację wniosła osoba nieuprawniona, albo reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej w ust. 5, Operator wezwie reklamującego do jej uzupełnienia. Termin, o którym mowa w pkt. XII ust. 3  ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia reklamacji przez reklamującego. 

7. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Operator zawiadamia reklamującego. 

8. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Operatora do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. 

9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie w odniesieniu do przesyłek kurierskich zastosowanie znajdą właściwe przepisy Prawa pocztowego i aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo pocztowe, oraz właściwe przepisy Prawa przewozowego i Rozporządzenie MTiB w sprawie ustalenia stanu przesyłek  oraz postępowania reklamacyjnego - w odniesieniu do przesyłek towarowych.

10. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności z tytułu świadczenia przez Operatora Usług i Usług dodatkowych oraz Opłat i Dopłat. 

 

 

§ 11.

Postanowienia końcowe

 

1. Operator chroni dane Zleceniodawcy zgodnie z polityką prywatności.

2. Regulamin dostępny jest na stronie www.expresspaczkowy.pl.  Na żądanie Zleceniodawcy Regulamin przesyłany jest pocztą elektroniczną.

3. Operator zastrzega sobie prawo do wysyłania Zleceniodawcom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania firmy (np. promocje), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, nowe informacje) .

4. O zmianie Regulaminu Operator informuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie www.expresspaczkowy.pl  Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie i zawiadomienia Zleceniodawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy: - ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1188), - Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. 16 poz. 93 z późn. zm.), - ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (teks jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm), - rozporządzenie MTiB w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dn. 24 lutego 2006 r. Dz. U. z 2006 nr 38 poz. 266.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.07.2014.